FÖRELÄSNINGAR FÖR
FÖRETAG

Klimatkrisen behandlas oftast som en naturvetenskaplig fråga med en politisk lösning. Det borde vara enkelt men har visat sig vara så oerhört svårt. Varför är det så? Vi fördjupar bilden av klimatkrisen med perspektiv på hur människor tar till sig kunskap, reagerar på förändringar och förhåller sig till hot - på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå.

Vi erbjuder färdiga föreläsningar och skräddarsydda föreläsningspaket (och workshops) för offentliga myndigheter, små och stora företag och ideella organisationer. Vi erbjuder också utbildningar vid organisationsförändringar som syftar till att skapa en mer klimatsmart organisation. Med kunskap om klimatpåverkan tillsammans med kunskap om hur mänskliga beteenden utvecklas och vidmakthålls inom organisationer ger vi er verktyg att lyckas med ert förändrings- och utvecklingsarbete.

För mer information och bokning: klimatpsykologigruppen@gmail.com

Vi erbjuder bland annat följande föreläsningar:


Från klimatoro till klimataktion! (1 - 6 h)

Det går att göra något bra av klimatångest! Klimatförändringarna och mänsklighetens svårigheter i att bemöta dem är något som kan väcka komplicerade känslor, orostankar, passivitet och uppgivenhet. Forskning visar att klimatångest är en normal och till och med sund reaktion på rådande omständigheter, men det är lätt att fastna i den på ett sätt som inte blir bra. I den här kursen vill vi visa hur klimatångest kan förstås och hur uppgivenhet vänds till handling. Läs mer!

Hållbar organisation (1h eller 2h):
Många företag och organisationer har börjat ställa om för att försöka minska sin klimatpåverkan. Från ledningen kommer då nya riktlinjer och policys inom miljöområdet som ska bidra till en mer hållbar organisation. Ofta utgår man ifrån att det räcker med att informera människor om vad de förväntas göra och varför det är viktigt för att förändring ska ske. Men steget från information, strategier och policydokument till beteendeförändring är ofta svårt. Särskilt när det handlar om beteenden kopplade till miljön.

Varför fungerar inte information som ett sätt att åstadkomma beteendeförändringar? Varför är det särskilt svårt för oss att förändra beteenden kopplade till miljön? Hur kan man göra för att ändå få människor att agera på sätt som är mindre skadliga för klimatet och miljön? Vi diskuterar begrepp som shifting baseline och nudging.

Att kommunicera klimat och miljö (1h eller 2h):
Att kommunicera om klimatet leder ofta till dålig stämning och infekterade konflikter. Det kan vara påfrestande att märka att man inte når fram med sin information. Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar för kommuner, myndigheter, miljöorganisationer och alla som är intresserade av psykologin bakom klimatkrisen. Med kunskap om olika typer av klimatförnekelse ger vi er verktyg att anpassa kommunikationen efter målgrupp.

Varför fungerar det inte att engagera människor för klimatet och miljön genom att presentera information? Hur kan man nå ut med kunskap om klimat och miljö så att människor tar till sig den och agerar? Vi går igenom de olika psykologiska barriärer som gör det särskilt svårt för att ta till oss information om klimathotet. Du lär dig känna igen olika typer av klimatförnekelse och att anpassa din kommunikation efter målgrupp. Vi fördjupar begreppen kognitiv dissonans och distansering.

Implicatory denial - klimatförnekelse i vardagen (1h eller 2h):
Ingen är klimatförnekare men alla lever vi som om klimatkrisen inte finns. Vilka är mekanismerna som gör det möjligt för oss att fortsätta leva som om ingenting har hänt? Hur påverkar samhällets hantering av klimatfrågan våra möjligheter att uppfatta och agera på klimathotet? Hur påverkar medias rapportering våra möjligheter att ta till oss kunskap om klimatförändringarna och agera?

I den här föreläsningen gör vi en djupdykning i resultat från klimatsociologiska studier och tittar på samspelet mellan individ-, grupp- och samhällsnivå. Du lär dig känna igen olika typer av klimatförnekelse och hur den kommer till uttryck på olika nivåer i samhället.